Regulamin

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA ze ŻŁOBKIEM

„PRZEDSZKOLE PRZY SZKOLE“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARŁOWO, 01.08.2013 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

PRZEDSZKOLA ze ŻŁOBKIEM

(UŻYWAJĄC STWIERDZENIA PRZEDSZKOLE W BRZMIENIU REGULAMINU ROZUMIEMY PRZEDSZKOLE ZE ŻŁOBKIEM)

 

 

ROZDZIAŁ   I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1. Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną przedszkola oraz zasady jego funkcjonowania.

 

§ 2

 

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną prowadzoną przez Firmę Wielobranżową Wacław Wysocki.

 

2. Przedszkole jest jednostką NIEPUBLICZNĄ, której działalność jest dofinansowana przez Miasto Darłowo oraz rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu .

3. Przedszkole jest jednostką powołaną do wychowania i nauczania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

  1. Kierownikiem przedszkola jest dyrektor.

 

§ 3

 

  1. Cele przedszkola:

 

◦      wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności   intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

 

◦      budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

 

◦      kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,

 

◦      rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

 

◦      stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                         o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,

 

◦       troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa         w zabawach i grach sportowych,

 

◦      budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

 

◦      wprowadzenie dzieci estetycznych świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

 

◦      kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,

◦      zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości     i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

  1. Zadania przedszkola:

1)   kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi            i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,

 

2)   kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,

 

3)   wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

 

4)   wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują                         w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

 

5)   wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,

 

6)   wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 

7)   wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,

 

8)   wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec,

 

9)   wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,

 

10)                  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

 

11)                   pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i atmosferycznych unikaniu zagrożeń,

 

12)                   wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,

 

13)                   wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,

 

14)                   kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

 

15)                   wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

3. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, która polega na:

1)   rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych,

2)   rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków wynikających w szczególności z:

 

a)  niepełnosprawności

 

b) niedostosowania społecznego

 

c)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym

 

d) szczególnych uzdolnień

 

e)  specyficznych trudności w uczeniu się

 

f)   zaburzeń komunikacji językowej

 

g)  choroby przewlekłej

 

h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

 

i)   niepowodzeń edukacyjnych

 

j)   zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, sposobem spędzenia czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

 

k)  trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,  w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 

l)   innych potrzeb dziecka.

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 4

 

 

1. Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

Właściciel firmy: Wacław Wysocki

 

1) kierownictwo przedszkola – dyrektor

 

2) personel pedagogiczny

 

3) personel administracyjny:

 

 

 

4) personel obsługowy:

 

 

 

§ 5

 

1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi.

 

2. Podział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy obowiązków zatwierdzone przez dyrektora.

 

  1. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala dyrektor zgodnie z przepisami oraz          w  porozumieniu z organem prowadzącym właścicielem firmy.

 

§ 6

 

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną czynną cały rok.

 

2. Przedszkole  czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.00 w miesiącu wrzesień-czerwiec, natomiast w sezonie wakacyjnym wydłużamy godziny pracy do potrzeb zainteresowanych.

 

3. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się w godzinach zadeklarowanych przez rodziców  w umowie o świadczeniu usług, jednak nie później niż do godziny 10.00 (jeźeli dziecko przyprowadzone jest po ustalonej godzinie posiłku, rozpoczyna od następnego posiłku i pozostaje bez śniadania).

 

4. Dziecko w przedszkola przebywa w tzw. oddziałach wiekowych.

 

5. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora przedszkola na wniosek nauczyciela/li, programy innowacyjne, nowatorskie projekty do pracy z dziećmi. 

 

6.  Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacyjny przedszkola” zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

7. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup wiekowych zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

 

8. W przedszkolu mogą odbywać się zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców    i przez rodziców opłacane.

 

9. Dziecko do przedszkola powinno być przyprowadzane i odbierane przez osoby dorosłe /rodziców, prawnych opiekunów lub osoby pisemnie do tego upoważnione/.

 

10. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe  i czyste.

 

  1. Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy w przypadku zalegania             z odpłatnością przekraczającą jeden miesiąc.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 7

 

1. Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 

1) praworządność

 

2) służebność wobec społeczności

 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym

 

4) jednoosobowego kierownictwa

 

5) kontroli wewnętrznej

 

6) podziału zadań pomiędzy personelem pedagogicznym a administracyjno - obsługowym

 

7) wzajemnego współdziałania

 

8) pozytywnej komunikacji.

 

 

§ 8

 

1.  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji                                  i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

 

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi i zapewnia im bezpieczeństwo dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz         w trakcie zajęć poza terenem placówki.

 

§ 9

 

1. Pracownicy przedszkola w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.

 

§ 10

 

1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy                       i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem przedszkola.

 

  1. Zakupy i inwestycje są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty.

§ 11

 

1. Przedszkolem kieruje dyrektor i wykonuje zadania przy pomocy pracowników administracyjnych , którzy ponoszą odpowiedzialność przed dyrektorem za realizację swoich zadań.

 

2. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do współdziałania ze sobą, a w szczególności         w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

  1. Pracownicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i regulaminów.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 

1. Postanowienia powyższego regulaminu obowiązują wszystkie podmioty mające wpływ na wychowanie i edukację dziecka / rodziców, prawnych opiekunów i pracowników przedszkola/.

 

2. Regulamin może ulec zmianom w miarę potrzeb zaistniałych w funkcjonowaniu                   i organizacji pracy przedszkola.